Adres: CUMHURİYET MH.SULTAN HAMAM CD. DEVİR İŞHANI NO:4 38040 MELİKGAZİ/KAYSERİ

Telefon: (532) 405 29 29